Uvjeti uporabe i politika obrade podataka

Uvjeti uporabe i politika obrade podataka

I. Opće odredbe

 

I/1. Operater

Ovom mrežnom stranicom upravlja AHI Roofing Kft. (registrirano sjedište: H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; matični broj društva: 19-09-511580; e-adresa: , u daljnjem tekstu „operater“, a u pogledu obrade podataka „rukovatelj podatcima“. Osobne podatke koje korisnici pružaju na mrežnoj stranici obrađuje operater.

 

I/2. Korisnik

Korisnici uključuju sve osobe koje posjećuju mrežnu stranicu ili koriste njezine usluge, bez obzira na registraciju. Određene usluge dostupne su samo registriranim korisnicima.

 

I/3. Područje primjene i izmjene Politike

Područje primjene ove Politike o uvjetima uporabe i obradi podataka (u daljnjem tekstu: „Politika“) uključuje usluge koje pruža i obradu podataka koju obavlja operater u vezi s ovom mrežnom stranicom (u daljnjem tekstu „mrežna stranica“).

Ako ovdje nije predviđeno drukčije, područje primjene Politike ne uključuje usluge obrade podataka koje se tiču promocija, nagradnih igara, usluga, drugih kampanja i sadržaja koji se objavljuju u reklamama trećih osoba i drukčije pojavljuju na mrežnoj stranici. Ako ovdje nije predviđeno drukčije, područje primjene Politike ne uključuje usluge i obrade podataka mrežnih stranica i pružatelja usluga u vezi s mrežnom stranicom preko poveznica koje se pojavljuju na mrežnoj stranici.

Operater zadržava pravo na izmjenu Politike. Operater je dužan na zahtjev obavijestiti korisnike o prethodnim izmjenama. Operater je dužan objaviti izmijenjenu Politiku na mrežnoj stranici, a izmene stupaju na snagu tek nakon takvog objavljivanja. Nakon što izmjene budu objavljene na mrežnoj stranici, iste su primjenjive na korisnike bez daljnjih obavijesti ili radnji. Operater nije dužan posebno slati obavijesti o izmjenama svojim korisnicima.

 

I/4. Aktivnosti operatera, cilj mrežne stranice 

Operater je poslovna organizacija koja se bavi distribucijom i proizvodnjom GERARD krovnih proizvoda na profesionalnoj razini; pružanje usluga ne obavlja se samo u Mađarskoj, već se proizvodi distribuiraju širom Europe.

Cilj je ove mrežne stranice svim posjetiteljima predstaviti proizvode koje tvrtka distribuira i usluge koje pruža, a istovremeno, pružiti informacije o dostupnosti takvih proizvoda i usluga, kao i dati opis operatera i njegovih aktivnosti.

 

 

I/5. Nadležno pravo

Operater je poslovna organizacija osnovana u Mađarskoj koja se bavi aktivnostima prvenstveno u skladu sa zakonima Mađarske. Ako aktivnosti pružanja usluga - uključujući reklamne i distributivne aktivnosti - prijeđu granice Mađarske, primjenjuju se zakoni dane države.

Ako je moguć izbor nadležnosti, operater bira primjenu zakona Mađarske.

Ako postoji mogućnost da su nadležni različiti sudovi ili nadležni organi, operater bira nadležnost organa i sudova u Mađarskoj.

 

 

II. Obrada podataka

 

II/1. Pravna osnova i principi obrade podataka

Osobne podatke obrađuje operater.

Pravna osnova za obradu podataka dobrovoljna je suglasnost relevantnih osoba. Korištenjem mrežne stranice i registracijom na stranici, relevantne osobe bezuvjetno prihvaćaju ovu Politiku. Ova se Politika smatra urednom obavijesti upućenom relevantnim osobama.

Operater obrađuje samo one osobne podatke koje su dostavile osobe na koje se podatci odnose ili koji su pribavljeni tijekom aktivnosti osoba na koje se podatci odnose u vezi s mrežnom stranicom. Operater će uložiti sve razumne napore da postupa u potpunosti u skladu s pravima osoba na koje se podatci odnose.

Operater obrađuje sve osobne podatke radi pružanja i razvoja usluga na mrežnoj stranici. Stoga je cilj obrade osobnih podataka identifikacija osoba na koje se podatci odnose, pružanje usluga te analiza i razvoj mrežne stranice. Operater ne obrađuje podatke čija obrada nije neophodna za postizanje gore navedenih ciljeva.

Operater je dužan uložiti razumne napore kako bi osigurao potpuno poštovanje sljedećih principa koji se odnose na obradu osobnih podataka:

- osobni podatci mogu se obrađivati isključivo s određenim ciljem

- sve faze obrade podataka obavljaju se u skladu s određenim ciljem, uključujući i raspon podataka koji se obrađuju

- osobni podatci prikupljaju se i obrađuju na pošten i zakonit način

- podatci su točni, potpuni i ažurirani

- ako identifikacija osoba na koje se podatci odnose nije neophodna, obrada podataka bit će tako prilagođena da identifikacija osoba na koje se podatci odnose bude nemoguća

- prava osoba na koje se podatci odnose moraju se odgovarajuće poštovati

- osobe na koje se podatci odnose moraju biti uredno obaviještene i svjesne gore navedenog i točnog obima njihovih osobnih podataka koji se obrađuju.

 

 

II/2. Mjesto obrade podataka, nadležno pravo

Obrada podataka obavlja se u sjedištu operatera, ogranku ili podružnici, ili u prostorijama osobe zadužene za pružanje usluga tehničke obrade podataka za potrebe operatera po osnovi ugovora o pružanju usluga. Odluke o obradi podataka donosi operater.

Imajući u vidu odredbe odjeljka I/5, rukovatelj podatcima je mađarska pravna osoba, a mjesto obrade podataka je u Mađarskoj. Sukladno tomu, na obradu podataka primjenjuju se mađarski zakoni, prije svega Zakon CXII iz 2011. godine o informacijskom samoodređivanju i slobodi informacija.

Tijekom obrade podataka, operater poštuje odredbe Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Savjeta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

 

II/3. Registracija

Za posjećivanje mrežne stranice nije potrebna registracija; međutim, određeni dio usluga dostupan je samo registriranim korisnicima.

 

II/4. Svrha i najvažnija pravila obrade osobnih podataka

Primarni cilj obrade podataka dobivenih registracijom identifikacija je korisnika i komunikacija s njima. Drugi ciljevi obrade podataka su pružanje usluga koje nudi mrežna stranica, razvoj takvih usluga te slanje newslettera i reklama korisnicima.

Tijekom obrade podataka, operater je dužan poštovati odredbe relevantnih zakona, posebno Zakona CXII iz 2011. godine o informacijskom samoodređivanju i slobodi informacija.

Pravna osnova za obradu podataka u svakom je slučaju suglasnost koju daje osoba na koju se podatci odnose.

Operater zadržava pravo na izmjenu sadržaja obrasca za registraciju, brisanje polja za unošenje podataka ili izradu novih, posebno ako to postane neophodno ili opravdano po osnovi zahtjeva korisnika ili izmjene zakona. Operater je dužan obavijestiti korisnike o promjenama. Operater ne smije mijenjati podatke koje pružaju korisnici.

Pored navedenog, određene usluge mogu zahtijevati dodatnu obradu podataka. Operater u svakom slučaju mora pružiti odgovarajuće informacije o detaljima takve obrade podataka koja se zasniva na dobrovoljnoj suglasnosti korisnika.

 

II/5. Pristup obrađenim podatcima, prijenos podataka, korištenje podataka

Pristup podatcima omogućen je osobama koja postupaju u interesu operatera - dakle njegovim zastupnicima i zaposlenima - kojima su takvi podatci neophodni kako bi obavili svoje aktivnosti i koji su upoznati s obvezama koje se tiču obrade podataka.

Operater može prenijeti ili staviti obrađene podatke na raspolaganje trećim osobama samo ako to osoba na koju se podatci odnose izričito odobri ili ako to nalaže zakon.

Operater ima pravo, u skladu s relevantnim zakonima, koristiti usluge pružatelja usluga tehničke obrade podataka za potrebe određenih tehničkih operacija. Pružatelj usluga tehničke obrade podataka ovlašten je isključivo provoditi odluke operatera, u skladu s instrukcijama dobivenim od operatera. Angažiranje pružatelja usluga tehničke obrade podataka ne utječe na odgovornosti operatera.

U skladu s odredbama odjeljka II/4, operater koristi podatke koje su pružili korisnici ponajprije za potrebe identifikacije, komunikacije, pružanja i razvoja usluga te radi slanja newslettera i reklama.

Operater ima pravo koristiti podatke u statističke svrhe, ali isključivo u obliku u kojem nije moguće identificirati korisnike. Operater ima pravo koristiti tehničke podatke evidentirane u skladu s odredbama odjeljka II/11 u statističke svrhe.

 

II/6. Obrada podataka za potrebe reklamiranja i istraživanja

Operater ima pravo koristiti podatke o korisnicima (adresu e-pošte, poštansku adresu, broj telefona, druge identifikatore koji se koriste za komunikaciju) radi slanja elektroničkih poruka koje se odnose na operatera, njegove aktivnosti i mrežnu stranicu u promocijske svrhe, newslettere koji se odnose na njegove usluge, pisma koja sadrže reklame ili slanja drugih obavijesti takve prirode korisnicima. Registracijom korisnik daje svoju izričitu suglasnost operateru za prilaganje reklama uz obavijesti, newslettere i druge informativne dopise.

Registracijom korisnik daje svoju izričitu suglasnost operateru da mu može slati reklame izravnom poštom ili koristiti podatke korisnika u navedene svrhe. Suglasnost se primjenjuje na svu komunikaciju koja se odvija e-poštom, telefonom, poštom ili na drugi način.

Korisnici daju operateru suglasnost za korištenje podataka dobivenih korištenjem mrežne stranice u reklamne svrhe radi slanja ciljanih, prilagođenih ponuda korisnicima.

Operater može koristiti obrađene podatke radi prilagođavanja reklamnih površina koje se pojavljuju na stranicama koje se preuzimaju i izabrati stranicu koja će se učitavati kada korisnik izađe s mrežne stranice. Ove se aktivnosti obavljaju automatski, bez ljudske intervencije, posredstvom računalnog programa.

Operater može koristiti podatke koji su predmet obrade radi analize mišljenja, istraživanja tržišta, formiranja uzorka za istraživanje ili kontaktiranja korisnika tijekom istraživanja.

 

II/7. Trajanje obrade podataka

Operater će obrisati podatke:

- ako je njihova obrada protuzakonita ili ako je zakonom predviđeno takvo brisanje

- ako osoba na koju se podatci odnose to zahtijeva

- ako su podatci manjkavi ili lažni, što čini njihovu uporabu nemogućom

- ako je svrha obrade podataka zastarjela

- ako nadležno tijelo ili sud to odrede.

 

Korisnik može zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka. Po prijmu takva zahtjeva od osobe na koju se podatci odnose, sustav operatera briše podatke u roku od pet radnih dana. Brisanje podataka koji su obvezni za registraciju dovodi do brisanja registracije.

Brisanje osobnih podataka znači da će podatci postati neprepoznatljivi tako da se veza između podataka i osobe na koju se podatci odnose više neće moći uspostaviti.

U slučaju da postoji ugovorni odnos između korisnika i operatera prema građanskom zakonu, propisi građanskog prava također se primjenjuju na obradu podataka. U tom se slučaju osobni podatci mogu obrađivati u interesu realizacije zahtjeva podnesenih pod okriljem građanskih zakona. U slučaju pokretanja administrativnog ili sudskog postupka zbog nezakonitog postupanja korisnika, operater može obraditi podatke radi uspješnog razrješenja takvog postupka.

 

II/8. Prava osoba na koje se podatci odnose, zaštita privatnosti

Korisnik ima pravo izmijeniti svoje podatke, a u slučaju lažnih podataka koje korisnik ne može izmijeniti, dužan je zahtijevati izmjenu od operatera. Korisnik ima pravo obrisati svoje određene podatke ili čitavu registraciju. Korisnik može zahtijevati informacije o obradi svojih podataka. Operater također može dostaviti takve informacije elektroničkom poštom.

 

II/9. Brisanje registracije i podataka na zahtjev osobe na koju se podatci odnose

Korisnik može zahtijevati brisanje svoje registracije. Operater je dužan ispuniti zahtjev u roku od pet radnih dana. Ako korisnik obriše svoju registraciju, neće imati pravo primati usluge koje su predmet registracije.

Nakon brisanja registracije, operater može koristiti podatke u statističke svrhe u obliku koji ne omogućava identifikaciju; međutim, to ne znači da je kasnije moguće obnoviti registraciju.

U slučaju sumnje je li osoba na koju se podatci odnose zahtijevala brisanje podataka - posebno ako zahtjev za brisanje nije primljen s adrese e-pošte koju je dostavila osoba na koju se podatci odnose - operater može zahtijevati od osobe na koju se podatci odnose da se odgovarajuće identificira.

II/10. Sigurnost podataka

 

Operater je dužan primijeniti sve razumno neophodne mjere kako bi osigurao sigurnost podataka, osigurao odgovarajuću zaštitu podataka, posebno od nezakonitog pristupa, mijenjanja, prijenosa, objavljivanja, brisanja ili uništavanja, kao i od slučajnog uništavanja ili povrede.

Operater osigurava sigurnost podataka time što primjenjuje sve neophodne tehničke i organizacijske mere.

 

II/11. Obrada podataka u tehničke svrhe

 

Sustav operatera automatski evidentira IP adresu korisnika računala, početni datum posjeta i u određenim slučajevima, ovisno o postavkama računala, tip preglednika i operativni sustav. Podatci koji se evidentiraju na taj način ne mogu se kombinirati s drugim osobnim podatcima. Obrada ovih podataka služi isključivo u statističke svrhe.

Pružatelj usluga zadržava pravo da postavi datoteke s podatcima (kolačiće) na računalo korisnika, u skladu s posebnim obavijestima koje se prikazuju na zaslonu računala korisnika.

 

II/12. Registar zaštite podataka

 

Operater je obavijestio povjerenika za zaštitu podataka o svojim aktivnostima u pogledu obrade podataka kako bi mogao biti upisan u registar koji vodi povjerenik. Nakon što primi registracijski broj, rukovatelj podatcima navest će takav broj u ovoj Politici.

 

III. Pravila koja se odnose na korisnike

 

III/1. Obveze i odgovornosti korisnika

 

Prilikom dostavljanja podataka, korisnik je dužan primjenjivati razumnu pažnju. Operater neće biti odgovoran za štetu koja nastane zbog manjka odgovarajuće zaštite podataka na strani korisnika.

Korisnik može koristiti mrežnu stranicu isključivo na vlastiti rizik. Operater ne preuzima odgovornost za štetu i neugodnosti koje nastanu na strani korisnika zbog neprimjene razumne pažnje prilikom korištenja stranice. Korisnik može staviti svoje podatke na raspolaganje javnosti ili drugim osobama isključivo na vlastiti rizik.

Prilikom korištenja stranice korisnik je dužan postupati pošteno, imajući u vidu prava i interese drugih.

Korisnik je dužan poštovati odredbe važećih propisa i tijekom korištenja suzdržati se od bilo kojih aktivnosti koje su nezakonite ili koje ugrožavaju interese drugih osoba. To naročito znači, bez ograničenja, da je korisnik dužan poštovati pravo drugih na privatnost, moralna prava, prava intelektualnog vlasništva, uz posebno poštovanje propisa koji predviđaju zaštitu književnih, znanstvenih i umjetničkih radova, izuma, dizajna, korisnih modela, žigova i komercijalnih oznaka koje su zaštićene zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Korisnik je dužan suzdržati se od prekršaja ili krivičnih djela i od korištenja opscenih, nepristojnih i drugih termina ili izraza koji mogu šokirati druge osobe.

Svi korisnici trebaju izbjegavati aktivnosti koje onemogućavaju normalnu uporabu stranice. Svi korisnici trebaju izbjegavati aktivnosti koje štete interesima operatera. Korisnici su naročito dužni:

  • suzdržati se od ometanja ili onemogućavanja rada stranice
  • izbjegavati sve aktivnosti koje imaju za cilj stjecanje ili korištenje poslovnih tajni operatera ili drugih povjerljivih informacija
  • suzdržati se od svake komunikacije koja uključuje lažne informacije o uslugama
  • izbjegavati sve aktivnosti koje ugrožavaju IT sigurnost stranice
  • suzdržati se od svih aktivnosti koje imaju za cilj reklamiranje proizvoda ili usluga korisnika ili drugih osoba.

Osim gore navedenog, operater može dodati dodatna ograničenja o kojima je dužan obavijestiti korisnike.

Tijekom korištenja stranice korisnici mogu javno objaviti ili staviti na raspolaganje osobne podatke drugih osoba samo uz suglasnost predmetnih osoba na koje se podatci odnose. Takva suglasnost nije neophodna za podatke koji se otkrivaju tijekom javnih nastupa osoba na koje se podatci odnose ili za podatke koje je osoba na koje se podatci odnose iznijela javnosti bez ograničenja.

Pri registraciji korisnici mogu isključivo dostavljati svoje vlastite osobne podatke. Dostavljanje podataka druge osobe tumači se kao nezakonita obrada podataka i može podrazumijevati posljedice u skladu s relevantnim zakonima. U slučaju zlouporabe podataka drugih osoba, operater će nadležnim organima pružiti podršku tijekom istrage povrede i identifikacije počinitelja.

Ograničenja predviđena ovim odjeljkom primjenjuju se na sve posjetitelje stranice.

 

III/2. Postupak protiv korisnika i korisnici koji su odgovorni za povrede

 

Ako korisnik povrijedi odredbe ove Politike ili zakona i propisa, operater može obrisati registraciju korisnika. U tom slučaju, registracija korisnika više ne vrijedi i korisnik više ne može koristiti usluge na stranici.

U slučaju sudskog postupka ili postupka pred nadležnim tijelima, pokrenutog protiv korisnika na osnovi neodgovarajućeg ponašanja korisnika, operater može, neovisno o brisanju, sačuvati podatke korisnika neophodne za identifikaciju, kao i podatke koji se odnose na povredu, te takve podatke dostaviti postupajućim organima.

U slučaju da korisnik povrijedi prava treće osobe, i takva treća osoba ima pravo pokrenuti postupak, operater može dostaviti podatke takvoj trećoj osobi, pod uvjetom da takva treća osoba dokaže svoj zakoniti interes.

 

 

IV. Isključivanje odgovornosti operatera

 

IV/1. Kontinuitet usluga

 

Operater se obvezuje da će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao nesmetano i neprekidno pružanje usluga. Imajući u vidu da se usluge pružaju besplatno, operater ne jamči da će usluge uvijek biti neprekidne te se ne može smatrati odgovornim u slučaju obustave ili prekida pružanja usluga. Operater će uložiti razumne napore kako bi riješio probleme koji se jave ili probleme u radu tijekom korištenja stranice, međutim, operater neće biti odgovoran za takve prekide ili probleme.

Operater ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje korisnika.

Operater poduzima sve neophodne mjere kako bi osigurao zaštitu podataka korisnika.

 

IV/2. Odgovornost za informacije objavljene na stranici

 

Operater koristi mrežnu stranicu za predstavljanje svojih vlastitih proizvoda i usluga. Operater poduzima sve razumne mjere kako bi osigurao točnost i potpunost informacija; međutim, ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da informacije objavljene na mrežnoj stranici nisu potpuno u skladu s proizvodima i uslugama koje nudi operater.

Informacije objavljene na mrežnoj stranici ne mogu se tumačiti kao ponuda. Operater ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da proizvodi i usluge prikazani na mrežnoj stranici nisu dostupni u budućnosti u količini i kvaliteti koje su predstavljene na mrežnoj stranici.

Informacije objavljene na mrežnoj stranici služe isključivo u informativne svrhe i ne smatraju se ugovornim izjavama operatera, službenim obavijestima ili uputama za uporabu u bilo kom slučaju.

Operater se neće smatrati odgovornim ni na koji način ako se informacije objavljene na mrežnoj stranici razlikuju od informacija koje su objavili drugi distributeri za iste proizvode ili usluge.

Informacije objavljene na mrežnoj stranici ne uključuju sve informacije o uporabi proizvoda i usluga niti se mogu smatrati izjednačenim sa stručnim savjetom.

 

IV/3. Odgovornost za štetu

 

Operater će biti odgovoran za svu štetu izazvanu osobi na koju se podatci odnose zbog nezakonite obrade ili povrede zahtjeva u pogledu sigurnosti podataka. Slično tomu, operater će biti odgovoran za povredu prava osobe na koju se podatci odnose zbog nezakonite obrade ili povrede zahtjeva u pogledu sigurnosti podataka.

Operater može biti oslobođen odgovornosti ako dokaže da je šteta ili povreda izazvana razlozima koji su izvan njegove kontrole. Nikakva nadoknada ili penali ne isplaćuju se ako je šteta izazvana namjerno ili zbog grubog nemara na strani oštećene strane (tj. osobe na koju se podatci odnose).

 

Za slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovom Politikom, primjenjuju se odredbe Zakona CXII iz 2011. godine o informacijskom samoodređivanju i slobodi informacija.

 

 

V. Korištenje prava

 

V/1. Pritužbe dostavljene operateru

 

Korisnici mogu dostaviti svoje pritužbe i primjedbe izravno operateru koji će uložiti sve razumne napore kako bi obradio i riješio pitanje potencijalnih povreda prava. Operater analizira primljenu pritužbu i obavještava korisnika o svom stavu i o poduzetim mjerama.

 

V/2. Drugi načini za korištenje prava

 

Korisnik može koristiti svoja prava u skladu sa Zakonom CXII iz 2011. godine o informacijskom samoodređivanju i slobodi informacija na sljedeći način:

- podnošenjem pritužbe izravno rukovatelju podataka koji će preispitati pritužbu u skladu s odjeljkom V/1

- podnošenjem pritužbe na obradu podataka, u kojem će slučaju rukovatelj podataka preispitati pritužbu u roku od 15 dana i donijeti odluku

- obraćanjem Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Nacionalno nadležno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija]

- iskoristiti svoje pravo pred sudom.

 

 

Politika o korištenju kolačića

 

Obavijest o kolačićima

 

Ova mrežna stranica koristi vlastite kolačiće, kao i kolačiće trećih osoba. Nastavkom korištenja ove mrežne stranice dajete suglasnost za korištenje kolačića. (dostupne aktivnosti: Saznaj više / Slažem se)

Detalji za „Saznaj više”

Sljedeće informacije imaju za cilj upoznati korisnika s pojedinim detaljima o postavljanju, korištenju i administraciji kolačića na mrežnoj stranici gerardroofs.eu. Ujedno se prikazuju i neke korisne poveznice o ovoj temi. Ako su vam potrebne dodatne informacije koje nisu ovdje navedene, možete nam se obratiti na: .

 

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE KORIŠTENJA OVE STRANICE.

 

Ova politika objašnjava kako se koriste kolačići na ovoj stranici. Politika s vremena na vrijeme podliježe izmjenama. Kada to učinimo, obavijestit ćemo vas na odgovarajući način, npr. postavljanjem izmijenjene politike na ovoj stranici s novim datumom pod „Posljednja izmjena“. Korištenjem ove stranice pristajete na postavljanje kolačića na vaše računalo u skladu s uvjetima ove politike. Ako ne želite prihvatiti kolačiće s ove stranice, molimo vas da ih onemogućite ili da ne koristite stranicu.

 

 

ŠTO SU KOLAČIĆI?

 

Kolačić je tekstualni niz informacija koje mrežna stranica prenosi u datoteku kolačića na pregledniku na vašem računalu, tako da vas mrežna stranica može prepoznati kada ponovno pristupite stranici i zapamtiti određene podatke o vama. To su npr. stranice koje ste posjetili, opcije koje ste izabrali u meniju, određeni podatci koje ste unijeli u formulare, kao i vrijeme i datum posjeta.

 

Postoje dva tipa kolačića.

 

Osnovni kolačići Ovi su kolačići neophodni da bi mrežna stranica pravilno funkcionirala. Oni omogućavaju pružanje usluga poput rezervacija na stranici, pristupa nalogu i ažuriranja košarice za kupnju. Ako se deaktiviraju, korisnik neće moći koristiti ove usluge.

 

Kolačići značajki Ovi se kolačići koriste za praćenje značajki mrežne stranice i naglašavanje dijelova mrežne stranice koji su važni prilikom posjeta korisnika. Omogućavaju nam ispraviti pogreške i otkriti učinkovita rješenja povezivanja. Ne prikupljaju podatke koji identificiraju korisnika.

 

 

ŠTO SU KOLAČIĆI TREĆIH OSOBA?

 

Kolačiće trećih osoba postavlja druga organizacija na stranicu koju posjećujete. Na primjer, mrežna stranica može koristiti analitičke podatke treće osobe koja potom postavlja kolačić da bi omogućila ovu uslugu. Mrežna stranica koji posjećujete može imati sadržaj koji su postavili YouTube ili Flickr jer i ove usluge mogu postaviti svoje kolačiće. Mrežna stranica može koristiti i reklamnu mrežu trećih osoba za ciljano reklamiranje na svojoj mrežnoj stranici, oni imaju mogućnost pratiti vaše pretraživanje na različitim stranicama. Ova mrežna stranica ne koristi ovu vrstu kolačića.

 

 

PITANJA O SIGURNOSTI I PRIVATNOSTI KOLAČIĆA

 

Kolačići NISU virusi. Kolačići koriste običan tekstovni format. Nisu sastavni dijelovi koda, zbog čega se ne mogu izvršavati niti se sami pokretati. Sukladno tomu, ne rade svoje kopije i ne šalju ih drugim mrežama za izvršavanje i kopiranje. Budući da ne mogu obavljati ove funkcije, ne spadaju u standardne definicije virusa.

 

Kolačići se MOGU koristiti u zlonamjerne svrhe. S obzirom na to da čuvaju podatke o željenim podešavanjima i povijesti pretraživanja korisnika na određenoj stranici i prilikom pretraživanja više stranica, kolačići se mogu ponašati poput špijunskog programa, tzv. spywarea. Mnogi proizvodi protiv spywarea svjesni su ovog problema i rutinski označavaju kolačiće kao kandidate za brisanje nakon standardnog skeniranja u potrazi za virusima i/ili spywareom.

 

 

ODBIJANJE KOLAČIĆA

 

Većina preglednika prvobitno je namještena da prihvati kolačiće. Međutim, vi imate mogućnost onemogućiti kolačiće ako želite, tako što ćete promijeniti internetske postavke na svom pregledniku. Moguće je, također, konfigurirati podešavanja preglednika da bi se omogućilo prihvaćanje određenih kolačića ili da biste bili obaviješteni svaki put kada se novi kolačić pokuša memorirati na vaše računalo i tada odlučili hoćete li prihvatiti ili odbiti kolačić. Za upravljanje korištenjem kolačića postoje različiti dostupni izvori, na primjer, odjeljak „Pomoć” na vašem pregledniku. Možete onemogućiti ili izbrisati sačuvane podatke koje koristi tehnologija slična kolačićima, kao npr. Local Shared Objects ili Flash cookies, tako što ćete upravljati podešavanjima dodataka na svom pregledniku ili tako što ćete posjetiti mrežnu stranicu proizvođača. S obzirom na to da naši kolačići omogućavaju pristup pojedinim funkcijama na našoj mrežnoj stranici, preporučujemo da omogućite kolačiće. U suprotnom, ako su kolačići onemogućeni, primijetit ćete smanjenu funkcionalnost stranice ili nećete uopće moći koristiti ovu stranicu.

Mr. G
Vaši pomoćnici

Želite više informacija? Pitajte Mr. G-ja! Pridružite mu se na prijateljskoj vožnji!