Platforma

Platforma osigurava siguran rad servisnog osoblja na krovovima (dimnjak, antena, sunčani kolektor).

Platforma